Do Nepalese Indigenous Peoples fall under minority group?

आईतवार १८ माघ, २०७१   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

डा. कृष्ण बहादुर भट्टचन

डा. कृष्ण बहादुर भट्टचन

धोविघाट ललितपुर नेपाल

Do Nepalese Indigenous Peoples fall under minority group?


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook